نمونه گیری از بافت

نمونه گیری از بافت مناسب برای آزمایشات کشت سلولی بخش اول
سلول های کشت داده شده در آزمایشات کشت سلولی می توانند از بافت های بالغین یا جنین مشتق شده باشـند. کشـت های مشتق از بافت های جنینی عموماً عمر بیشتری داشته و بهتر رشد می کننـد. تقریبـاً هـر قسمت از بافت های جنین را می توان به راحتی کشـت داد. امـا کشـت بافـت هـای بـالغین […]