ویروس های DNA دار

راهنمای جامع انتخاب محیط کشت ویروسی
کشت ویروسی یک تکنیک آزمایشگاهی است که در آن نمونه‌های ویروسی به کمک رده‌های سلولی مختلف و تخصصی تلقیح داده میشوند. علت این امر آزمایش ویروس برای سنجش توانایی آلوده کردن (عفونت زایی و یا هر گونه فعالیت غیر متعارف) می‌باشد. اگر سلول‌ها تغییرات سیتوپاتیک (Cytopathic effects) نشان دهند کشت مثبت است. فهرست تعریف اثرت […]