پروب و پرایمر

تفاوت پروب و پرایمر
“در تفاوت پروب و پرایمر باید گفت پروب ها نوکلئیک اسید تک رشته ای هستند که در هیبریداسیون استفاده می شوند در حالی که از آغازگرها در تکثیر استفاده می شوند.”   هیبریداسیون و تکثیر دو روش اصلی یا می توان گفت، تکنیکی هستند که تقریباً در همه نوع آزمایشگاه های ژنتیکی مولکولی استفاده می […]