پروتكل ذوب كردن سلول

پروتکل ذوب کردن سلول ها در آزمایشگاه کشت سلولی
سلول هایی که از بانک سلولی خریداری می شوند اغلب به صورت منجمد هستند. بعلاوه لازم است بعضی از سلول های مورد نیاز خود را از ذخیره موجود در تانک نیتروژن خارج کـرده و استفاده کنیم. در چنین مواقعی باید از پروتکل ذوب کردن سلول به درستی استفاده گردد تـا درصـد بیشـتری از سلول ها […]