پروتکل رنگ آمیزی رایت گیمسا

پروتکل رنگ آمیزی رایت گیمسا
هدف از انجام پروتکل رنگ آمیزی رایت گیمسا : شمارش افتراقی و بررسی مرفولوژی گلبولهای سفید ، قرمز و پلاکت. موارد کاربرد : ارزیابی و تشخیص انواع کم خونی و روند درمان آنها. بررسی انواع ناهنجاریهای پلاکتی گلبولهای سفید و لوسمی ها و روند درمان آنها. تجهیزات و مواد مورد نیاز قبل از انجام پروتکل […]