پروتکل

بهینه سازی PCR
با طراحی پرایمر مناسب، بهینه سازی شرایط و تکنیک های آزمایشگاهی، PCR می تواند یک روش قدرتمند برای تکثیر اکثر توالی های هدف باشد. الگوی هدف باید با استفاده از ژل الکتروفورز به عنوان یک باند واضح و بدون هرگونه لکه دار یا سایر علائم آشکار تکثیر غیر اختصاصی در مرحله بهینه سازی مشاهده شود. […]
استخراج RNA با ترایزول (TRIzol)
امروزه استخراج RNA با دو روش دستی ( استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم ) و کیت استخراج RNA (روش ستونی) امکان پذیر می باشد که در اینجا روش استخراج دستی RNA با استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم را مطالعه می کنید زیرا استفاده از کیت های استخراج […]