پلیت کشت سلول

پلیت کشت سلول
پلیت کشت سلول، صفحه‌ای مسطح است که تعداد مشخصی چاهک روی آن قرار دارد. هرکدام از چاهک‌ها به‌عنوان یک لوله‌آزمایش کوچک محسوب می‌شوند. تعداد چاهک‌ها باتوجه‌به نوع آزمایش و کشت سلول تعیین می‌شود. درب‌های این ظروف برای سهولت کار شماره‌گذاری شده و همچنین امکان عبور گاز از آن‌ها وجود دارد. پلیت کشت سلولی تبدیل به […]