ژن

پیدا کردن ژن‌ های مورد نظر
پیدا کردن ژن‌  ها در موجودات یوکاریوت و پروکاریوت، کار بسیار سخت و مشکلی است که با کمک تکنیک‌های جدیدی مانند Next Generation Sequencing  (NGS) می‌توان تا حد زیادی آن را ساده و عملی کرد. برای پیدا کردن ژن‌ها در ژنوم موجودات مختلف نیاز به یکسری اطلاعت اولیه در مورد ژنوم می‌باشیم که در زیر […]