کروماتوگرافی مایع

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، که قبلا به عنوان کروماتوگرافی مایع مایع فشار بالا نامیده می شود)، تکنیک شیمی تجزیه ای است که برای جداسازی، شناسایی و تعیین هر مولکول در مخلوط استفاده می شود. این به پمپ ها متکی است تا یک حلال مایع تحت فشار حاوی مخلوط نمونه را از طریق یک […]