کریستال ویوله

رنگ آمیزی کریستال ویوله (رنگ آمیزی ساده) باکتری
 رنگ کریستال ویوله برای رنگ آمیزی سلول های باکتری به کار می رود. این روش ، اطلاعاتی را در مورد مورفولوژی ارگانیسم های رنگ آمیزی شده آشکار می سازد. مشاهده بسیاری از ارگانیسم ها به وسیله میکروسکوپ نوری مشکل است ، زیرا ، آن ها نور را به مقدار زیاد جذب ، منعکس یا منکسر […]