کشت سلول های جانوری

کتاب کشت سلول های جانوری
این کتاب (کشت سلول های جانوری) یک راهنمای جامع است که هر دو تکنیک های کلیدی جدید و روش های متداول را توصیف می کند. هر فصل  صلاحیت ها و محدودیت های روش های مختلف را مورد بحث قرار می دهد و سپس پروتکل های آزمایش شده و انجام شده، و همچنین بسیاری از توصیه […]