کلون سازی ژن

کتاب کلون سازی ژن ها ( پروفسور براون )
نسخه ششم کتاب کلون سازی ژن، تجزیه و تحلیل DNA ، به عنوان متن مقدماتی استاندارد در در سراسر جهان می باشد که به مسائل جدید و رو به رشد تحقیق زیستی می پردازد.علاوه بر تعدادی از تغییرات آموزنده در متن، در سراسر کتاب، چهار فصل نهایی به طور قابل توجهی به روز شده و […]