کپسول باکتری

رنگ آمیزی کپسول باکتری ها
رنگ آمیزی کپسول باکتری ها ، مشاهده کپسول باکتری ها را مقدور می سازد. دیواره سلولی برخی از باکتری ها به وسیله لایه ای مرکب از پلی ساکارید ها ، گلیکو پروتئین ها یا اشتراکی از پلی ساکارید ها و پلی پپتید ها تشکیل شده اند. این لایه را همچنین گلیکوکالیکس هم می نامند. وجود […]