کیت استخراج پلاسمید

استخراج پلاسمید
استخراج پلاسمید پلاسمید مولکول DNA کوچکی‌ است که بطور مجزا از کروموزوم در یاخته وجود دارد. همانند سازی پلاسمیدها در سیتوپلاسم و بطور مستقل از ژنوم انجام می‌گیرد. پلاسمیدها معمولاً به شکل یک مولکول DNA دورشته‌ای حلقوی هستند (هرچند گونه‌های خطی پلاسمید نیز وجود دارند). هر پلاسمید دارای یک محل آغاز همانندسازی (ori) است که […]