کیت استخراج RNA

اساس عملکرد کیت استخراج RNA – DNA
قبلا در مقاله های “جداسازی و خالص سازی اسید نوکلئیک” ، “استخراج RNA با ترایزول (TRIzol)” ، “استخراج پلاسمید” ، “استخراج DNA از خون کامل” و “استخراج پروتئین های پریپلاسمی” به برسی و شرح کامل پروتکل ها و نحوه استخراج اسید نوکلئیک پرداختیم. اکنون میخواهیم بدانیم اساس عملکرد کیتهای استخراج RNA – DNA چیست، از […]
استخراج RNA با ترایزول (TRIzol)
امروزه استخراج RNA با دو روش دستی ( استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم ) و کیت استخراج RNA (روش ستونی) امکان پذیر می باشد که در اینجا روش استخراج دستی RNA با استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم را مطالعه می کنید زیرا استفاده از کیت های استخراج […]