کیت اسید نوکلئیک

اساس عملکرد کیت استخراج RNA – DNA
قبلا در مقاله های “جداسازی و خالص سازی اسید نوکلئیک” ، “استخراج RNA با ترایزول (TRIzol)” ، “استخراج پلاسمید” ، “استخراج DNA از خون کامل” و “استخراج پروتئین های پریپلاسمی” به برسی و شرح کامل پروتکل ها و نحوه استخراج اسید نوکلئیک پرداختیم. اکنون میخواهیم بدانیم اساس عملکرد کیتهای استخراج RNA – DNA چیست، از […]