clone

۵ فاکتور مهم در انتخاب روش صحیح کلونینگ
انتخاب روش کلونینگ شما روزها و هفته ها به فکر یک پروژه شگفت انگیز هستید. شما پروتکل های خود را نوشته اید، آزمایش های خود را طراحی کرده اید و معرف های خود را آماده کرده اید و می خواهید بهترین چیزها را مهندسی کنید. شما آماده کلون کردن هستید! اما … چطور؟ کلونینگ دیگر […]