elisa

آزمون اویدیتی الایزا Avidity ELIsA
آزمون اویدیتی الایزا با توجه به نقش مهم کیفیت آنتی بادی ها در بسیاری از تست های دارویی و ایمونولوژیکی، شاخص اویدیتی که به عنوان توانایی اتصال آنتی ژن به آنتی بادی تعیین می شود، شاخص خوبی برای استعداد آنتی بادی در برقراری اتصال قوی با آنتی ژن خواهد بود. سنجش اویدیتی آنتی بادی IgG […]
آنالیز نتایج الایزا
تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بكار می برند بدین ترتیب كه یكی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بكار گرفته می شود اما اساسا برای ردیابی هر جفت ماده ای كه مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به […]