Handling and management of hazardous materials and waste

کتاب Handling and management of hazardous materials and waste
این کتاب (Handling ahazardous materials) در مورد حمل و نقل امن و حقوقی مواد خطرناک و زباله از کارخانه سازنده و ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع به کاربر تا در نهایت، دفع محصول یا مواد زائد است. فشارهای روزافزونی از سوی مردم، دانشگاهی، دولت در تمام سطوح و صنعت به منظور بهبود استفاده […]