Laemelli SDS-PAGE

الکتروفورز Laemelli SDS-PAGE
Laemmli SDS PAGE الکتروفورز - برای جداسازی پروتئین با وزن مولکولی نسبی بالاتر از 10 KD استفاده می شود. پروتئین های بسیار کوچک (کمتر از 10 KD) به علت توانایی کم اتصال به SDS، از طریق ژل های گرادیان یا با استفاده از شرایط مختلف الکتروفورز مثل Tricine-SDS-page جداسازی می شوند.