PCR مجازی

PCR مجازی
PCR مجازی به ابزارهای محاسباتی که برای محاسبه تئوری نتایج واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده می شود ، با استفاده از مجموعه مشخصی از آغازگرها (پروب) برای تقویت توالی DNA از ژنوم توالی یا رونویسی اشاره دارد. از این ابزارها برای بهینه سازی طراحی آغازگرها برای توالی DNA هدف یا cDNA استفاده می شود. […]
پروتوکل کلاسیک PCR
پروتوکل کلاسیک PCR یک نقطه شروع عمومی برای انجام PCR با استفاده از DNA ژنومی یا cDNA به عنوان یک الگو ارائه می دهد. همانطور که گفته شد پروتکل برای یک حجم واکنش 50 میکرولیتر طراحی شده است. با این حال ، واکنش را می توان تا 100 میکرولیتر یا پایین تر و تا 20 […]