pcr

واکنش PCR: ده نکته که هیچ کس به شما نمی گوید- قسمت اول
آماده سازی واکنش PCR یکی از مهمترین مراحل تکثیر PCR است. DNA Taq پلیمراز، dNTPs ، بافر واکنش PCR ، آغازگر PCR و DNA الگو از ترکیبات مهم  PCR هستند. تهیه یک  PCR مناسب برای تکثیر موفق مهم است. نه تنها تکثیر بلکه تکثیر ویژه هدف برای  PCR ما است. ما باندهای DNA ناخواسته و […]
پروتوکل کلاسیک PCR
پروتوکل کلاسیک PCR یک نقطه شروع عمومی برای انجام PCR با استفاده از DNA ژنومی یا cDNA به عنوان یک الگو ارائه می دهد. همانطور که گفته شد پروتکل برای یک حجم واکنش 50 میکرولیتر طراحی شده است. با این حال ، واکنش را می توان تا 100 میکرولیتر یا پایین تر و تا 20 […]
انواع PCR
اختراع واکنش زنجیره ای پلیمراز) PCR( نقطه عطفی در تاریخ علوم زیســتی و پزشکی است. کاربرد PCR نه  تنها به طور کامل در زمینه تحقیقات ژنتیک مولکولی به خصوص در بیوتکنولوژی جانوری و گیاهی  انقلابی ایجاد کرده است بلکه این تکنیــک، ارتباط و کارایی مبتکرانه خود را در زمینه های دیگر علم پزشکی قانونی، سیستماتیک […]
اصول کار PCR
در بیولوژی مولکولی، واکنش زنجیره ای پلی مراز یا PCR، بمنظور تکثیر یک قطعه DNA مورد استفاده قرار میگیرد. اصول کار PCR در سال ۱۹۸۴ توسط کری مولیس (Kary Mullis) ارائه شده است. در این تکنیک، یک مولکول DNA میلیونها بار تکثیر میشود. در پروتکل PCR سیکل های دمایی (Cycle) ایجاد میشود. در ابتدا با […]
استخراج RNA با ترایزول (TRIzol)
امروزه استخراج RNA با دو روش دستی ( استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم ) و کیت استخراج RNA (روش ستونی) امکان پذیر می باشد که در اینجا روش استخراج دستی RNA با استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم را مطالعه می کنید زیرا استفاده از کیت های استخراج […]