plasmid extraction

استخراج پلاسمید – H.C.Birnboim,J.Doly
روشی برای استخراج DNA پلاسمید از سلولهای باکتریایی تشریح شده است. این روشی سریع برای استخراج پلاسمید که می تواند با استفاده از ژل الکتروفورز ۱۰۰ یا بیشتر کلون در روز آنالیز کند و DNA پلاسمید به اندازه کافی خالص است که با آنزیم های محدود کننده قابل هضم است.