primer

طراحی پرایمر با نرم افزار gene runner قسمت دوم
در قسمت اول از این بخش پرایمرهای اولیه توسط نرم افزار طراحی شد. علاوه بر پرایمرهای را که خود نرم افزار به ما میدهد خودمان نیز میتوانیم از گزینه آنالیز، oligo را انتخاب کرده و در منو باز شده به جای توالی در کادر بالا توالی مورد نظر خود را دستی وارد کنیم و سپس […]
تفاوت پروب و پرایمر
“در تفاوت پروب و پرایمر باید گفت پروب ها نوکلئیک اسید تک رشته ای هستند که در هیبریداسیون استفاده می شوند در حالی که از آغازگرها در تکثیر استفاده می شوند.”   هیبریداسیون و تکثیر دو روش اصلی یا می توان گفت، تکنیکی هستند که تقریباً در همه نوع آزمایشگاه های ژنتیکی مولکولی استفاده می […]
واکنش PCR: ده نکته که هیچ کس به شما نمی گوید- قسمت اول
آماده سازی واکنش PCR یکی از مهمترین مراحل تکثیر PCR است. DNA Taq پلیمراز، dNTPs ، بافر واکنش PCR ، آغازگر PCR و DNA الگو از ترکیبات مهم  PCR هستند. تهیه یک  PCR مناسب برای تکثیر موفق مهم است. نه تنها تکثیر بلکه تکثیر ویژه هدف برای  PCR ما است. ما باندهای DNA ناخواسته و […]