Real time PCR

پروتوکل کلاسیک PCR
پروتوکل کلاسیک PCR یک نقطه شروع عمومی برای انجام PCR با استفاده از DNA ژنومی یا cDNA به عنوان یک الگو ارائه می دهد. همانطور که گفته شد پروتکل برای یک حجم واکنش 50 میکرولیتر طراحی شده است. با این حال ، واکنش را می توان تا 100 میکرولیتر یا پایین تر و تا 20 […]
اصول کار Real time PCR
تمامی اصول و واکنش‌گرهایی که برای یک PCR معمولی نیاز است در تکنیک Real time PCR ( ریل تایم پی سی آر ) هم بکار می‌رود، اما یک گزارشگر فلورسنت نیز در واکنش حضور دارد. این گزارش‌گرها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در صورت تکثیر DNA نور تولید کنند. لذا افزایش شدت نور ثبت شده […]