staining

رنگ آمیزی اسپور باکتری ها
رنگ آمیزی اسپور باکتری ها، مشاهده اجزایی به نام اندوسپور را مقدور می سازد. اسپور، ساختمان خاصی است که توسط برخی از باکتری ها تولید می شود. اسپور با استفاده از مالاشیت سبز و سیتوپلاسم سلول با به کار بردن سافرانین رنگ آمیزی می شود. مالاشیت سبز به سهولت به درون اسپور نفوذ نمی کند […]