taq

واکنش PCR: ده نکته که هیچ کس به شما نمی گوید- قسمت اول
آماده سازی واکنش PCR یکی از مهمترین مراحل تکثیر PCR است. DNA Taq پلیمراز، dNTPs ، بافر واکنش PCR ، آغازگر PCR و DNA الگو از ترکیبات مهم  PCR هستند. تهیه یک  PCR مناسب برای تکثیر موفق مهم است. نه تنها تکثیر بلکه تکثیر ویژه هدف برای  PCR ما است. ما باندهای DNA ناخواسته و […]