TOPO clonong

تکنیک کلونینگ TOPO
تکنیک کلونینگ TOPO کلونینگ TOPO یک تکنیک زیستی است که در آن قطعات DNA بدون نیاز به DNA لیگاز در وکتورهای خاص کلون می شوند. برای کلونینگ TOPO-TA “پایان چسبنده” ، پلیمراز Taq دارای یک فعالیت ترانسفراز ترمینال غیر وابسته به الگو است که یک دئوکسی آدنوزین منفرد (A) را به انتهای 3’از محصولات PCR […]