Trizol

استخراج RNA با ترایزول (TRIzol)
امروزه استخراج RNA با دو روش دستی ( استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم ) و کیت استخراج RNA (روش ستونی) امکان پذیر می باشد که در اینجا روش استخراج دستی RNA با استفاده از ترایزول (TRIzol Reagent) و فنل و کلروفرم را مطالعه می کنید زیرا استفاده از کیت های استخراج […]