virus titration

تیتراسیون رتروویروس ها
پروتکل عمومی تیتراسیون رتروویروس ها: روز قبل از آلوده کردن سلول های J2-3T3s  را در پلیت 6 خانه کشت می دهیم. به این خاطر از J2-3T3s استفاده می شود که کلنی های مناسبی می دهند. اجازه می دهیم تا سلول ها به کانفلونسی 20-80 درصد برسد، عفونت برخی از رتروویروس ها بر روی سلول های […]