آزمون مانیتول-سالت-آگار MSA برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس

آزمون مانیتول-سالت-آگار MSA برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس

تست Mannitol Salt Agar(MSA) به عنوان یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی و غیر بالینی استفاده می شود. این محیط رشد گروهی از باکتری های خاص را تشویق می کند در حالی که از رشد دیگران جلوگیری می کند. این محیط یک ماده انتخابی است که طبق توصیه های چاپمن برای جداسازی استافیلوکوک های بیماریزا احتمالی تهیه می شود.

ترکیب مانیتول نمک آگار (MSA)

Ingredients Gms / Litre
Pancreatic Digest of Casein 5.0 gm
Peptic Digest of Animal Tissue 5.0 gm
Beef Extract 1.0 gm
Sodium Chloride 75.0 gm
D-Mannitol 10.0 gm
Phenol Red 0.025 gm
Agar 15.0 gm
Total 111. 025 gm

آب مقطر = 1000 میلی لیتر

PH نهایی 7.4 ± 4.4 at در 25 درجه سانتی گراد.

اصل مانیتول نمک آگار

مانیتول نمک آگار حاوی پپتون و عصاره گاو است که ازت ، ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروری برای رشد را تأمین می کند. غلظت 7.5٪ کلرید سدیم منجر به مهار نسبی یا کامل موجودات باکتریایی غیر از استافیلوکوک ها می شود. کلرید سدیم همچنین الکترولیت های ضروری را برای انتقال و تعادل اسمزی تأمین می کند. مانیتول کربوهیدرات قابل تخمیری است که تخمیر آن منجر به تولید اسید می شود و توسط شاخص قرمز فنول شناسایی می شود و به تمایز گونه های استافیلوکوکی کمک می کند. استافیلوکوک های کواگولاز مثبت (به عنوان مثال ، استافیلوکوکوس اورئوس) کلنی های زرد و یک محیط زرد اطراف ایجاد می کنند در حالی که استافیلوکوکهای منفی کوآگولاز کلنی های قرمز ایجاد می کنند و هیچ تغییری در رنگ نشانگر قرمز فنل ایجاد نمی کند. آگار ماده جامد کننده است.

افزودن 5٪ v / v امولسیون زرده تخم مرغ تشخیص فعالیت لیپاز استافیلوکوک ها را به همراه تخمیر مانیتول امکان پذیر می کند. نمک باعث پاک شدن امولسیون زرده تخم مرغ می شود و تولید لیپاز به عنوان یک منطقه مات زرد در اطراف کلنی ها تشخیص داده می شود.

موارد استفاده از آزمون مانیتول-سالت-آگار

  •     برای جداسازی انتخابی و تمایز استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی استفاده می شود.
  •     همچنین برای شمارش استافیلوکوک در مواد غذایی و لبنیات استفاده می شود.
  •     این محیط همچنین در راهنمای تجزیه و تحلیل باکتری برای آزمایش مواد آرایشی گنجانده شده است.
  •     این ماده همچنین در معاینه باکتریایی آب استخر شنا ، آبگرم و آب آشامیدنی با استفاده از فیلتراسیون غشایی استفاده می شود.

تهیه مانیتول نمک آگار

  •      111.025 گرم از محیط MRS را در 1000 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.
  •      بجوشانید تا محیط کاملاً حل شود.
  •      اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 15-20 دقیقه انجام دهید.

(اختیاری: 5٪ v / v اضافه کردن امولسیون زرده تخم مرغ)

تا دمای 45-50 درجه سانتیگراد سرد شود و در ظروف پتری بریزید.

تفسیر نتیجه در مورد آزمون مانیتول-سالت-آگار

Organisms Results
Staphylococcus aureus Yellow colonies with yellow zones.
Staphylococci other than S. aureus (e.g. Staphylococcus epidermidis ) Colorless or Red colonies with red zones.
Streptococci No growth to trace growth.
Micrococci Large white to orange.
Gram-negative bacteria No growth to trace growth.

کنترل کیفیت محیط آزمون مانیتول-سالت-آگار

کنترل مثبت: استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 6538 ، کلنی های زرد با اندازه متوسط

کنترل منفی: Escherichia coli ATCC 25922 ، مهار جزئی تا کامل.

محدودیت های آزمون مانیتول-سالت-آگار

چندین گونه استافیلوکوک غیر از aureus مانیتول مثبت هستند و کلنی های زرد احاطه شده توسط مناطق زرد را در این محیط تولید می کنند (به عنوان مثال S. capitis ، S. xylosus ، S. cohnii ، S. sciuri ، S. simulans و سایر گونه ها). بنابراین ، آزمایش های بیوشیمیایی بیشتری برای شناسایی S. aureus یا سایر گونه ها لازم است.

بیشتر ارگانیسم ها به غیر از استافیلوکوک ها به دلیل برخی از موجودات دریایی هالوفیلیک، توسط غلظت بالای نمک موجود در Manitol Salt Agar مهار می شوند.

چند سویه استافیلوکوکوس اورئوس ممکن است تخمیر با تأخیر مانیتول را نشان دهند. قبل از دور انداختن، پلیت های منفی باید یک شب دوباره انکوباسیون شوند.

استافیلوکوکوس اورئوس فرضی باید با آزمایش کوآگولاز تأیید شود.

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *