تفاوت در ساختار باکتری گرم مثبت و گرم منفی

توانایی تشخیص گونه های باکتریایی به دلایل مختلفی از تشخیص عفونت یا بررسی ایمنی مواد غذایی گرفته تا مشخص کردن این گونه ها که یک ویژگی خارق العاده به پنیر می دهد ، مهم است. گونه های باکتریایی و حتی سویه های خاص را می توان با استفاده از تعدادی تکنیک مولکولی مانند PCR ، PCR کمی ، تعیین توالی ژنوم و طیف سنجی جرمی متمایز کرد. اما حتی بدون ورود به حیطه مولکولی، تفاوت های فنوتیپی بین گروه باکتری وجود دارد که می تواند برای تمایز آنها استفاده شود. این تفاوت ها شامل خصوصیاتی مانند شکل آنها (به عنوان مثال باسیل در مقابل کوکی ها)، رشد در مواد مغذی خاص و ترجیح به محیط های اکسیژن کم یا زیاد است. بسته به مشخصه مورد مطالعه، گونه های باکتریایی ممکن است به گروه های گسترده ای تقسیم شوند، اما با هم جمع شدن این اطلاعات می تواند هویت های احتمالی را بسیار محدود کند. یکی از این دسته بندی های مفید – اگر باکتری گرم گرم یا گرم منفی باشد – بر اساس ساختار دیواره های سلول باکتری است.

تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

نمودار زیر تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی را نشان می دهد. دو ویژگی کلیدی که منجر به تفاوت خصوصیات تجسمی گونه های گرم مثبت و گرم منفی می شود ، ضخامت لایه پپتیدوگلیکان و وجود یا عدم وجود غشای چربی خارجی است. به این دلیل که ساختار دیواره بر توانایی سلول در حفظ لکه بنفش استفاده شده در روش رنگ آمیزی گرم تأثیر می گذارد و می توان آن را زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کرد.

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

S.N.CharacteristicsGram PositiveGram Negative
1Gram ReactionRetain crystal violet dye and stain blue or purpleCan be decolorized to accept counterstain (safranin) and stain pink or red
2Cell WallCell Wall is 20-30 nm thick.Cell Wall is 8-12 nm thick.
3Cell WallThe wall is Smooth.The wall is wavy.
4Peptidoglycan LayerThick (multilayered)Thin (single-layered)
5Teichoic AcidsPresent in manyAbsent
6Periplasmic SpaceAbsentPresent
7Outer MembraneAbsentPresent
8PorinsAbsentOccurs in Outer Membrane
9Lipopolysaccharide (LPS) ContentVirtually NoneHigh
10Lipid and Lipoprotein ContentLow (acid-fast bacteria have lipids linked to peptidoglycan)High (because of presence of outer membrane)
11MesosomesQuite ProminentLess Prominent
12Flagellar Structure2 rings in basal body4 rings in basal body
13Toxin ProducedExotoxinsEndotoxins or Exotoxins
14Resistance to Physical DisruptionHighLow
15Cell Wall Disruption by LysozymeHighLow (requires pretreatment to destabilize outer membrane)
16Susceptibility to Penicillin and SulfonamideHighLow
17Susceptibility to Streptomycin, Chloramphenicol and TetracyclineLowHigh
18Inhibition by Basic DyesHighLow
19Susceptibility to Anionic DetergentsHighLow
20Resistance to Sodium AzideHigh

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

Low
21Resistance to DryingHighLow

لینک های مفید: باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.