تفاوت در ساختار باکتری گرم مثبت و گرم منفی

توانایی تشخیص گونه های باکتریایی به دلایل مختلفی از تشخیص عفونت یا بررسی ایمنی مواد غذایی گرفته تا مشخص کردن این گونه ها که یک ویژگی خارق العاده به پنیر می دهد ، مهم است. گونه های باکتریایی و حتی سویه های خاص را می توان با استفاده از تعدادی تکنیک مولکولی مانند PCR ، PCR کمی ، تعیین توالی ژنوم و طیف سنجی جرمی متمایز کرد. اما حتی بدون ورود به حیطه مولکولی، تفاوت های فنوتیپی بین گروه باکتری وجود دارد که می تواند برای تمایز آنها استفاده شود. این تفاوت ها شامل خصوصیاتی مانند شکل آنها (به عنوان مثال باسیل در مقابل کوکی ها)، رشد در مواد مغذی خاص و ترجیح به محیط های اکسیژن کم یا زیاد است. بسته به مشخصه مورد مطالعه، گونه های باکتریایی ممکن است به گروه های گسترده ای تقسیم شوند، اما با هم جمع شدن این اطلاعات می تواند هویت های احتمالی را بسیار محدود کند. یکی از این دسته بندی های مفید – اگر باکتری گرم گرم یا گرم منفی باشد – بر اساس ساختار دیواره های سلول باکتری است.

تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

نمودار زیر تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی را نشان می دهد. دو ویژگی کلیدی که منجر به تفاوت خصوصیات تجسمی گونه های گرم مثبت و گرم منفی می شود ، ضخامت لایه پپتیدوگلیکان و وجود یا عدم وجود غشای چربی خارجی است. به این دلیل که ساختار دیواره بر توانایی سلول در حفظ لکه بنفش استفاده شده در روش رنگ آمیزی گرم تأثیر می گذارد و می توان آن را زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کرد.

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

S.N. Characteristics Gram Positive Gram Negative
1 Gram Reaction Retain crystal violet dye and stain blue or purple Can be decolorized to accept counterstain (safranin) and stain pink or red
2 Cell Wall Cell Wall is 20-30 nm thick. Cell Wall is 8-12 nm thick.
3 Cell Wall The wall is Smooth. The wall is wavy.
4 Peptidoglycan Layer Thick (multilayered) Thin (single-layered)
5 Teichoic Acids Present in many Absent
6 Periplasmic Space Absent Present
7 Outer Membrane Absent Present
8 Porins Absent Occurs in Outer Membrane
9 Lipopolysaccharide (LPS) Content Virtually None High
10 Lipid and Lipoprotein Content Low (acid-fast bacteria have lipids linked to peptidoglycan) High (because of presence of outer membrane)
11 Mesosomes Quite Prominent Less Prominent
12 Flagellar Structure 2 rings in basal body 4 rings in basal body
13 Toxin Produced Exotoxins Endotoxins or Exotoxins
14 Resistance to Physical Disruption High Low
15 Cell Wall Disruption by Lysozyme High Low (requires pretreatment to destabilize outer membrane)
16 Susceptibility to Penicillin and Sulfonamide High Low
17 Susceptibility to Streptomycin, Chloramphenicol and Tetracycline Low High
18 Inhibition by Basic Dyes High Low
19 Susceptibility to Anionic Detergents High Low
20 Resistance to Sodium Azide High

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

Low
21 Resistance to Drying High Low

لینک های مفید: باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *