روش تهیه رنگ ها و معرف های آزمایشگاهی قسمت دوم

روش تهیه معرف های آزمایشگاهی نین هیدرین


پودر نین هیدرین= ۳/۵g
استن= ۵۰cc
بوتانول = ۵۰cc
استن و بوتانل را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه نمایید. معرف های آزمایشگاهی در ظـرف تیـره و در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آن باید کاملاً محکم بسته شود

روش تهیه ویتامین K1


پودر ویتامین ۰/۲g =k1
اتانول= ۲۰cc
محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری میشود. درب ظرف باید کاملاً محکم بسته شـود. غلظـت نهایی محلول ۰/۱µg/ml برای محیط های مایع و ۱۰µg/mlبرای محیط های آگاردار اسـت. ۰/۲g پودر ویتامین K1 را روی یک قطعه کوچک فویل آلومینیومی استریل وزن کرده و در شرایط آسپتیک
به ۲۰
ml اتانول در یک بطری استریل اضافه کنید. بـرای رقیـق سـازی بیشـتر از آب مقطـر اسـتریل استفاده کنید. محلول ذخیره ۱۰mg/mlاست. ۱mlاز محلول ذخیره را به یـک لیتـر آگـار و ml/l 0/01 براث اضافه کنید. محلول را دور از نور و در یخچال ذخیره کنید.

روش تهیه همین(Haemine)


پودر همین= ۰/۵g
سود ۱۰cc =1N (NaOH)
مقدار فوق از پودر همین را به ۱۰
ccسود ۱نرمال اضافه کرده و حل کنیـد، سـپس بـا آب مقطـر بـه حجم ۱۰۰ccبرسانید. در شرایط ۱۵دقیقه، ،۱۲۱Cفشار ۱۵Lbدر اتوکلاو استریل نمایید. محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. این محلول ذخیره ۵ mg/mlغلظت دارد، ولی هنگام مصرف به عنوان ساپلمنت، باید دارای غلظت نهایی ۵µg/mlباشد.

روش تهیه آب اکسیژنه %۳ (H2O2)


محلول آب اکسیژنه %۳۰را به نسبت ۱:۱۰با آب مقطر رقیق نمایید. (یعنی ۱cc آب اکسیژنه %۳۰را به ۹cc آب مقطر اضافه نمایید). محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود

روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره


-تهیه کریستال ویوله


پودر کریستال ویوله = ۲۰
g
اتانول= ۱۰۰cc

-تهیه اگزالات آمونیوم


پودر اگزالات آمونیوم= ۱
g
آب مقطر= ۱۰۰cc

هنگـام مصـرف، محلـول کریسـتال ویولـه ذخیـره را بـه نسـبت ۱:۱۰بـا آب مقطـر رقیـق نماییـد. ( ۱ccاز محلــول کریســتال ویولــه و ۹ ccآب مقطــر) ســپس ایــن محلــول را بــا چهــار حجــم از محلول اگزالات آمونیم رقیق کنید ( ۱ccمحلول کریستال ویوله رقیق شده و ۴ccاگزالات آمونیم) محلول ذخیره و مصرفی کریستال ویوله، در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری میشود.

روش تهیه معرف های آزمایشگاهی لوگل


ید= ۱g
یدور پتاسیم = ۲g
آب مقطر= ۲۴۰cc
محلول آبی بیکربنات سدیم۶۰cc =%5
در مقدار کمی از آب مقطر، ید و یدور پتاسیم را کـاملاً حـل نماییـد، بعـد حجـم را بـا آب مقطـر بـه ۲۴۰
cc برسانید. محلول %۵بیکربنات سدیم (بیکربنات سدیم: ۵gآب مقطـر: ۱۰۰c) را نیـز بـه آن اضافه نمایید. محلول در دمای اتاق نگهداری می شود . درب آنرا باید کاملامحکم ببندید.

روش تهیه محلول الکل-استون


اتانول= ۲۵۰cc
استون= ۲۵۰cc
حجم مساوی از الکل اتیلیک (اتانول) را با استون مخلوط نمایید.

روش تهیه فوشین/ یا سافرانین ذخیره


پودر فوشین= ۲g
اتانول= ۱۰۰cc
و یا
پودر سافرانین= ۲/۵
g
اتانول= ۱۰۰cc
به هنگام مصرف، محلول ذخیره فوشین یا محلول ذخیره سـافرانین را بـه نسـبت ۱:۱۰بـا آب مقطـر رقیق نمایید. محلولها در ظروف تیره، تهیه و در دمای اتاق ذخیره می شوند.

 

 

لینک های مفید:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *