روش تهیه معرف ها و رنگ های آزمایشگاهی قسمت اول

روش تهیه معرف آزمایشگاهی VP

تهیه آلفا نفتول (معرف A)


پودرآلفا نفتول: ۵g
اتانول: ۱۰۰cc

-تهیه KOH ( پتاس ) (معرف B):


۴۰g :KOH
کراتین (cr) : 0.3g
آب مقطر: ۱۰۰cc
معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری میشوند. چون دارای پایداری متغیر هستند لازم اسـت
به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

روش تهیه معرف آزمایشگاهی متیل رد (MR)


پودر متیل رد = ۰/۱g
اتانول = ۳۰۰cc
پودر متیل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب مقطر حجم آنرا به  ۵۰۰cc برسانید. معرف در ظـرف تیره و در یخچال نگهداری میشود. چون دارای پایداری متغیـر اسـت. به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

روش تهیه معرف آزمایشگاهی کواکس


P-دی متیل آمینو بنز آلدئید= ۱۰g
آمیل الکل: ۱۵۰cc
اسید کلریدریک غلیظ و تازه: ۵۰cc
دی متیل آمینو بنزآلدئید را به آمیل الکل اضافه نموده و به آرامی اسید کلریدریک را بـه آنهـا اضـافه نمایید. برای تهیه این معرف از هود استفاده نمایید. معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهـداری مـی شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

روش تهیه معرف آزمایشگاهی کلرور فریک


کلرور فریک= ۱۰g
آب مقطر = ۱۰۰cc (روش غیر اسیدی)
(روش دیگر تهیه این معرف شامل کلرور فریک: ۱۲
اسید کلریدریک غلیظ: ۲/۵ccو آب مقطـر cc100 میباشد، که ایـن روش، روش اسـیدی اسـت). معـرف در ظـروف تیـره و در یخچـال نگهـداری میشود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

روش تهیه معرف آزمایشگاهی احیاء نیترات


تهیه معرف A:


N
،Nدی متیل آلفا نفتیل آمین: ۶g
اسیداستیک گلاسیال۱۰۰۰cc :( %30) ،۵N
مقدار فوق از N ،Nدی متیل آلفا نفتیل آمین را در کمتر از ۱۰۰۰ccاسید استیک گلاسـیال ۵N حل کرده و کمی حرارت ملایم دهید تا حل شود. حجم را به یک لیتر رسانیده، محلول را از صافی رد کنید.


تهیه معرف B:


سولفانیلیک اسید (P-آمینو بنزن سولفونیک اسید): ۸g
اسیداستیک گلاسیال  ۱۰۰۰cc 🙁 %30) ،۵N
مقدار فوق از سولفانیلیک اسید را در کمتر از ۱۰۰۰ ccاسیداستیک حل کرده و سـپس حجـم را بـه یک لیتر برسانید. معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شوند. آلفا نفتیل آمین سرطان زا است. چون دارای پایداری متغیر هستند لازم است به طور هفتگی )بر حسب میزان کار( کنترل کیفی
گردند.

 

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *