محاسن و معایب استفاده از سرم FBS در محیط کشت سلولی

استفاده از سرم FBS محاسـن فراوانـی دارد. سـرم حـاوی مقادیر متنابهی از پروتئین ها و فاکتورهای رشد بوده و باعث بهبود رشد سلول هـا مـی شـود.
بعلاوه سرم ظرفیت بافری محیط کشت را افزایش می دهد که این مورد هنگام کار بـا سـلول های با رشد زمانی که غلظت اولیه سلول های کشت داده شده کم است (مثلاً هنگـام کلون کردن سلول ها) اهمیت بسزایی دارد.

سرم همچنین سلول ها را از آسیب های مکـانیکی حفظ می کند. این مورد بخصوص در رابطه با کشت هایی که نیاز به هـم زدن دائمـی محـیط کشت دارند و هنگام جدا کردن سلول ها از کف فلاسـک بـا اسـکراپر پلاسـتیکی اهمیت دارد.

هر چند سلول های مختلف نیاز به عوامل رشد مختلف دارنـد ولـی بطـور کلـی سرم می تواند بسیاری از نیازهای سلول های مختلف به عوامل رشد را مرتفـع سـازد. بعـلاوه ترکیبات سرم قدرت چسبندگی به سموم و خنثی سازی آنها را دارند.

استفاده از سرم FBS معایبی نیز دارد. یک مشکل اساسی در رابطه با سرم وجود اختلافـات فـاحش در محموله های مختلف است. بعلاوه سرم می تواند یکی از عوامل آلودگی باشد. برای کاهش احتمال آلودگی در اثر استفاده از سرم های آلوده بهتر است سـرم را از شـرکت هـای معتبـر تجاری تهیه نمود. چنین شرکت هایی آزمایشات کنترل کیفی مناسب بـرای بررسـی آلـودگی میکروبی روی سرم ها انجام می دهند. عمدتاً سرم ها از نظـر وجـود مایکوپلاسـما و ویـروس گاوی مولد اسهال ویروسی ( Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) ) پایش می شوند.

یک مشکل دیگر در رابطه با سرم جنین گاوی امکان آلودگی آن با عامل مولد جنون گاوی یا آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی ( Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ) است. این بیماری که در سال ۱۹۸۶ شناخته شد توسط یک پریون منتقل می شود. لذا هنگام خرید مواد اولیه تهیه شده از گـاو بخصـوص سـرم بایسـتی توجه نمود که مواد مذکور از نظر جنون گاوی کنترل شده باشند.  اغلب شـرکت هـای معتبـر سرم ها را از نظر جنون گاوی کنترل کرده و گواهی عدم آلودگی به محصولات خـود ضـمیمه می کنند.

استفاده از سرم نه تنها هزینه بر است، بلکـه باعـث افـزایش مخـارج مربـوط بـه جداسـازی پروتئین های سرم از محصول نهایی نیز می شود. افزودن ۱۰درصد سرم به محیط کشـت در نهایت باعث افزوده شدن حدود ۴/۸میلی گرم پروتئین اضافی در هر میلی لیتر محیط کشت می شود و استخراج و فرآوری محصول اصلی و نهایی کشت را مشکل می کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *