شکل ظاهری کلنی میکروبی

باکتریها به شکل کلنی بر روی محیط های جامد رشد می کنند. کلنی به عنوان یک توده قابل مشاهده از میکروارگانیسم ها تعریف شده است که همگی از یک سلول مادر واحد منشأ می شوند، بنابراین یک کلونی از باکتری های یکسان از نظر ژنتیکی تشکیل می شود. در شناسایی باکتریها و قارچها چگونگی رشد و نمو ارگانیسم در یا روی محیط اهمیت زیادی دارد. این مطلب به شما کمک می کند تا خصوصیات کشت یک باکتری موجود در پلیت آگار را مشخص کنید. ویژگی های کلنی ها از جمله شکل ظاهری کلنی میکروبی ممکن است به شناسایی هویت باکتری کمک کند. گونه های مختلف باکتری ها می توانند کلنی های بسیار متفاوتی تولید کنند.

در تصویر زیر از یک کشت مخلوط ، یک صفحه آگار که در معرض هوا قرار گرفته، بسیاری از مورفولوژی های کلونی مختلف را می توان شناسایی کرد. تعداد نه کلنی متفاوت وجود دارد. بعضی از انواع کلنی در نواحی مختلف پلیت رشد می کنند ( شماره 3 و شماره 4). نه تنها تفاوت های رنگدانه دیده می شود، بلکه اندازه، لبه، الگو، کدورت و درخشش نیز مشاهده می شود. دو حلقه در اطراف کلنی ها ادغام شده، که 2 کلنی از گونه های متفاوت هستند.

 

کلونی باکتری ها در پلیت
اطلاعات کلونی های باکتری براساس رنگ (شکل ظاهری)
میکروارگانیسمشکل ظاهری کلنی های میکروبی
Escherichia coli, lactose-positive Citrobacter and othersبزرگ ، زرد طلایی ، محیط اطراف آن زرد است
Enterobacter, Klebsiella and othersبزرگ ، زرد طلایی ، معمولاً موکوئید ، محیط اطراف آن زرد است
Proteus, Serratia and othersبزرگ ، بدون رنگ ومحیط اطراف آن به رنگ آبی است
Pseudomonasبزرگ، مرکز قهوه ای ، محیط اطراف آن به رنگ آبی است
Streptococciزرد کمرنگ ، کوچک ، مات
Staphylococciزرد پررنگ ، بسیار کوچک ، مات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *