مواد مصرفی کشت سلول

امروزه تقریباً تمام مواد مصرفی کشت سلول نظیر فلاسک ها، لوله ها، پیپت ها و ویـال هـای انجمـاد سلولی به صورت لوازم استریل یک بار مصرف پلاستیکی عرضه می شوند. فلاسک هـا اغلـب از جنس پلی استیرن هستند.

مهمترین تولید کننده های مواد مصرفی کشت سلول یک بار مصرف شرکت های سیگما، نانک، گرینر، کورنینگ و بی بی اسـترلین هسـتند. اسـتفاده از لـوازم فوق بسیار مقرون به صرفه بوده و ضـرورت شستشـو و استریلیزاسـیون لـوازم شیشـه ای را حذف کرده است. بدین ترتیب کیفیت کار کشت افزایش یافته و احتمال آلودگی ها کم شـده است.

فلاسک های پلاستیکی کشت سلولی معمولاً با مواد خاصی پوشیده شده انـد کـه سـطح هیدروفیل مناسبی برای اتصال سلول های چسبنده ایجاد می کنند. سلول ها را می توان در ظروفی نظیر فلاسک های Tشکل؛ پلیت های ۹۶ ،۴۸ ،۲۴ ،۶ ،۴خانه و یا پتری دیش در اندازه های مختلف کشت داده و نگهداری کرد. استفاده از فلاسک ها ایـن امکان را می دهد که بتوان گاز دی اکسیدکربن استریل را به فلاسک وارد نمود و درِ فلاسک را محکم کرد. بدین ترتیب نیاز دائمی به انکوباتور دی اکسیدکربن کاهش می یابد. این مـورد بخصوص هنگام خرابی انکوباتور حائز اهمیت است.

انتخاب نوع ظرف کشت به نوع پژوهش ما بستگی دارد. مثلاً برای تکثیر در مقیاس معمـولی از فلاسک های Tشکل استفاده می شود اما برای کلون کردن، پلیت هـای ۹۶خانـه مناسـب هستند. به هرحال بایستی در نظر گرفت که تعـداد سـلول نهـایی در رابطـه بـا سـلول هـای چسبیده به سطح فلاسک و در رابطه با سلول های شناور به حجم محیط بسـتگی دارد.

گـاهی لازم است که سلول ها پس از کشت به همان شکلی که به بستر کشـت چسـبیده انـد رنـگ آمیزی شوند. با توجه به اینکه ظروف کشت در مقابل بسـیاری از حـلال هـای آلـی ناپایـدار هستند، در چنین مواردی کشت سلولی بر روی لامل های شیشه ای خاص صورت می گیـرد. این لامل ها را می توان برداشته و تحت تأثیر مواد شیمیایی مختلف قرار داد. پیپت های مختلف مورد استفاده شامل پیپت پاستور کوتاه و بلند و پیپت های مدرج هسـتند. برای برداشتن مایعات بیولوژیک با پیپت پاستور از پوارهای نرم لاستیکی استفاده می شـود و برای برداشتن مایعات با پیپتهای مدرج از پیپت پرکن های برقی یا دستی استفاده می شود.

مطالب مرتبط

None found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *