خصوصیات مورفولوژیک سلول ها در آزمایش کشت سلولی

مورفولوژی سلول ها در آزمایش کشت سلول به یکی از دو شکل معلق یـا چسـبان دیـده می باشد. سلول های معلق به صورت سلول های تک تک یا مجموعه های سلولی آزاد شناور در محیط کشت فلاسک ها دیده می شوند. سلول های چسبان به صورت تک لایه به فلاسک کشت سلولی چسبیده و رشد می کنند. در مورد این سلول ها اتصال به بستر یکی از نیازهـای اساسی سلول است. چنین سلول هایی فقط پس از اتصال مناسب شروع بـه تکثیـر مـی کننـد.

در بین مورفولوژی متنوع سلول ها در آزمایش کشت سلول ، سلول های چسبان پس از تکثیر و پر کردن کف فلاسک دچار مهار تماسی مـی شـوند. یعنـی وقتی میزان تکثیر آنها به حدی رسید که سلول ها متراکم شده و به یکدیگر چسـبیدند مهـار تماسی رخ می دهد. بسیاری از سلول های بدن بجز سلول هـای مشـتق از سیسـتم لنفـاوی و سلول های دگرگون شده به این روش تکثیر می یابند. شکل سـلول هـا در محـیط کشـت در حقیقت انعکاسی از نوع بافتی است که این سلول ها از آن منشأ گرفته انـد. مـثلاً تیـره هـای سلولی که از بافت های لنفاوی مشتق شده اند، نظیر تیره های سلولی تهیـه شـده از لوسـمی و لنفوم به صورت معلق در محیط کشت رشد می کنند.

سلول های مغز استخوان و طحـال نیـز بطور ضعیف به بستر می چسبند، در حالیکه سلول های مشتق شده از بافت های جامـد نظیـر تیره های سلولی تهیه شده از کلیه و ریه بصورت تک لایه به فلاسـک چسـبیده و رشـد مـی کنند. بطور کلی سلول هایی که در بدن قابلیـت تحـرک داشـته و شـناور هسـتند، در محـیط کشت نیز بصورت شناور رشد می کنند و سلول های غیر متحـرک یـا بـا حرکـت بطئـی در محیط کشت نیز ثابت و چسبیده به بستر رشد می کنند. بعضی از سلول ها به صورت نیمه چسبان رشد می کنند. مثلا سلول های B95-8 چنین حالتی دارند. این سلول ها در فلاسک به صورت مخلوطی از سلول های چسـبان و معلـق دیـده مـی شوند، لذا هنگام پاساژ دادن باید این سلول ها را خوب مخلوط نموده و به فلاسک های جدید منتقل نمود تا همزمان مخلوطی از سلول های معلق و چسبیده منتقل شوند و طبیعت هتـروژن (غیر یکنواخت) این سلول ها حفظ شود.

  • مهمترین رده های سلولی چسبنده:

  • مهمترین رده های سلولی شناور:

 

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *