شروط لازم پیش از انجام پاساژ سلولی در آزمایشگاه کشت سلول

هنگام انجام پاساژ سلولی غلظت سلول های منتقل شده به فلاسک بـه نـوع تیـره سـلولی و شـرایط دیگر آزمایش بستگی دارد. مثلاً در رابطه با سلول های شناور، حجم محیط کشت و در رابطه با سلول های چسبیده، سطح بستر اتصال بیشترین اهمیت را دارد. اما بطور کلی جهت ایجاد و حفظ شرایط بهینه رشد سلولی باید غلظت یا تعداد سلول های شناور در حدود یکصد هزار تـا هشتصد هزار سلول در میلی لیتر نگهداری شود. بنابراین در صورتی که تعـداد سـلول هـا بـه بیش از هشتصد هزار رسید باید آنها را پاساژ داد. بنابراین برای سوسپانسیون سلولی با غلظت یکصد هزار سلول داشته باشیم باید ۱۰میلی لیتر از آن را در یـک فلاسـک ۲۵سـانتی متـر مربع کشت داد.

اگر غلظت سلول های مورد نظر بیشتر بود باید به نسبت، حجـم کمتـری از آن را با محیط آماده رقیق کرد تا محدوده سلولی ذکر شده حفظ گردد. در صورتی که حداقل تعداد مورد نظر را کشت دهیم ۳الی ۴روز طول می کشد تا این سلول ها به حـداکثر مقـدار مورد نظر رسیده و نیازمند پاساژ مجدد شوند. افراد باتجربه روزانه فلاسک هـای کشـت را از نظر تراکم سلولی و ضرورت پاساژ با میکروسکوپ معکوس بررسـی مـی کننـد و بـا مشـاهده میزان تراکم سلولی می توانند بطور تقریبی تعداد سلول های محیط را تخمین بزنند. سلول های چسبیده معمولاً در غلظت اولیه حداقل دو هزار سـلول در هـر سـانتی متـر مربـع کشت داده می شوند. بنابراین در یک فلاسک ۲۵سانتی متر مربعی حدود ۵۰هزار سلول بـه عنوان بذر اولیه کشت داده خواهد شد. هر چند سطح بستر فلاسک بیشـترین اهمیـت را در این نوع کشت دارد، اما حجم محیط نیز مهم است.
جدول زیر تعداد حداقل سلول های لازم برای پاساژ به فلاسک دیگر را نشان می دهد

 

  • پس از پایان پروتکل پاساژ سلولی درِ فلاسک را نیم دور باز کرده و در انکوباتور دی اکسید کربن قـرار دهیـد. لازم به یادآوری است که هنگام برداشتن فلاسک از انکوبـاتور بایـد درِ آن را محکـم نمـوده سپس از انکوباتور خارج نمود

 

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *