کیت و معرف

در حال نمایش 29 نتیجه

کیت و معرف میکروب شناسی جهت مشاهده میکروارگانیسم در زیر میکروسکوپ، شناسایی کلنی یک میکروارگانیسم در محیط کشت و یا محصول جانبی آن میکروارگانیسم در محیط کشت استفاده می شود.

تنوع محصولات

جهت شناسایی میکروب ها در آزمایشگاه روش  های متنوعی می باشد که هر کدام اهداف و پروتکل اجرایی خود را دارد که در کاتالوگ آن محصول شرح داده شده است.

جهت مشاهده باکتری ها در زیر میکروسکوپ از رنگ آمیزی گرم، زیل نیلسون (اسید فست)، رنگ آمیزی فوشین، رنگ آمیزی کانیون (زیل نیلسون اصلاح شده)، رنگ آمیزی آلبرت، رنگ آمیزی کپسول و رنگ آمیزی اسپور استفاده می شود.

جهت تشخیص باکتری های گرم مثبت در محیط کشت تست های کاتالاز، کوآگولاز ،DNase  ، هیدرولیز هیپورات ، تست CAMP ، و یا در باکتری های گرم منفی تست های MR، VP ،  سیترات ،  اکسیداز ،  اندول استفاده می شود.

ارزش آفرینی

در فروشگاه اینترنتی وندیداز امکان خرید کیت های رنگ آمیزی میکروبی متنوع و معرف های میکروب شناسی برندهای ایرانی بهارافشان، فرزانه آرمان و پادتن طب موجود است.