کلونینگ

در حال نمایش 12 نتیجه

در زمانی که کلونینگ مولکولی به یک روش معمول آزمایشگاه تبدیل شده است ، ما فکر کردیم مهم است که نکات را برای درک عملکرد و ویژگی های آنزیم های مختلف مورد استفاده برای تولید و دستکاری اسیدهای نوکلئیک ارائه دهیم. در طی چند سال گذشته ، گسترش شگرف تکنیک ها و برنامه های کلونینگ باعث شده است که علاقه زیادی از سوی تهیه کنندگان آزمایشگاه ایجاد شود.
در نتیجه ، اکنون منابع بی شماری از آنزیم ها در دسترس است و انتخاب آنزیم مناسب برای یک کار خاص ممکن است برای تازه کار دشوار به نظر برسد. اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده برای کلونینگ مولکولی می توانند منشا طبیعی و مصنوعی داشته باشند و طول آنها بین چند تا چند هزار نوکلئوتید متغیر باشد. اسیدهای نوکلئیک به منظور دستیابی به خصوصیات و ویژگی های خاص ، قابل دستکاری هستند.
این دستکاری ها شامل تکثیر،اتصال ، هضم یا اضافه شدن گروه های اصلاح کننده مانند گروه های فسفات یا متیل است. این تغییرات به ترتیب توسط پلیمرازها ، لیگازها ، نوکلئازها ، فسفاتازها و متیلازها کاتالیز می شوند.