ایمونوفلورسانس

راهنمای جامع انتخاب محیط کشت ویروسی
کشت ویروسی یک تکنیک آزمایشگاهی است که در آن نمونه‌های ویروسی به کمک رده‌های سلولی مختلف و تخصصی تلقیح داده میشوند. علت این امر آزمایش ویروس برای سنجش توانایی آلوده کردن (عفونت زایی و یا هر گونه فعالیت غیر متعارف) می‌باشد. اگر سلول‌ها تغییرات سیتوپاتیک (Cytopathic effects) نشان دهند کشت مثبت است. فهرست تعریف اثرت […]
تفاوت روش مستقیم و غیرمستقیم ایمونوفلورسانس
ایمونوفلورسانس (IF)  یا تکنیک‌های تصویربرداری سلولی به استفاده از آنتی‌بادی‌ها برای برچسب زدن به یک آنتی‌ژن هدف خاص با کمک رنگ فلورسنت (که فلوروفور یا فلوروکروم نیز نامیده می‌شود) مانند ایزوتیوسیانات فلورسئین (FITC) گفته میشود. به طور اصولا از آنتی‌بادی‌هایی که از نظر شیمیایی قابلیت اتصال به فلوروفورها را دارند در IF استفاده می‌شوند. فلوروفور […]