تجهیزات آزمایشگاهی

تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا (Coronaviruses) امکانپذیر شد
در پی شیوع ویروس جدید کرونا و همچنین اعلام وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت تاکنون تلاش های بسیاری برای تشخیص آزمایشگاهی سریع، ساخت واکسن و همچنین تولید درمان کروناویروس جدید توسط شرکت‌ها و مراکز آکادمیک در دست انجام است. شرکت فناوری زیست شناسی سان سو ره» (Sansure biotech) دستگاهی برای تشخیص ویروس کرونا ابداع […]
اسپکتروفوتومتر
دستگاه اسپکتروفوتومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که نورعبوریافته ازمحلول را اندازه گیری می نمایند تا غلظت ماده جاذب نور در محلول تعیین شود. میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت می باشد. با توجه به این امر، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می شود.