محاسبات در زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی

محاسبات برای زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی
محاسبات در زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی 2016 به محققانی که از تکنیک های زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی استفاده می کنند در انتخاب نوع و روش محاسبات در کار، کمک بسیاری می کند. تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی و زیست شناسی مولکولی نیازمند محاسبات زیادی است و نتیجه ی یک آزمایش، مبنای آزمایش بعدی قرار […]