وسترن بلات

وسترن بلات (ایمنو بلات)
برای انتقال پروتئین های تفکیک شده بر روی ژل به غشاء نیتروسلولز از تکنیک وسترن بلات استفاده می‌شود. هدف از این روش شناسایی اختصاصی پروتئین هاست، ابتدا پروتئین‌های تفکیک شده بر روی ژل الکتروفورز به غشاء منتقل می‌شود و سپس از پادتنها (آنتی بادی‌ها) برای مشخص کردن پروتئین‌ها استفاده می‌شود. روش وسترن بلات در مقایسه […]