HPLC

کتاب Hplc Of Biological MacroMolecules
این مرجع معتبر به طور کامل برای بازتاب نوآوری در HPLC از دهه گذشته ارائه شده و استراتژی های عملی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل پروتئین ها، پپتید ها و چندین کلوئوتید را ارائه می دهد. این کتاب شامل مواد موجود در زمینه پشتیبانی ارگانیک، جداسازی بر اساس اندازه، تبادل یونی، تعامل هیدروفوبیک و […]
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC، که قبلا به عنوان کروماتوگرافی مایع مایع فشار بالا نامیده می شود)، تکنیک شیمی تجزیه ای است که برای جداسازی، شناسایی و تعیین هر مولکول در مخلوط استفاده می شود. این به پمپ ها متکی است تا یک حلال مایع تحت فشار حاوی مخلوط نمونه را از طریق یک […]
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، که قبلا به عنوان کروماتوگرافی مایع مایع فشار بالا نامیده می شود)، تکنیک شیمی تجزیه ای است که برای جداسازی، شناسایی و تعیین هر مولکول در مخلوط استفاده می شود. این به پمپ ها متکی است تا یک حلال مایع تحت فشار حاوی مخلوط نمونه را از طریق یک […]