آماده سازی آنتی بیوتیک های رایج در آزمایشگاه

 این برگه منبعی است که نام، غلظت و آماده سازی آنتی بیوتیک های رایج در آزمایشگاه و مورد استفاده در بیولوژی مولکولی را در اختیار می گذارد.

2- آنتی بیوتیک ها

1. Carbenicillin

2. Chloramphenicol

3. D-Cycloserine

4. Gentamycin

5. Kanamycin

6. Kasugamycin

7. Nalidixic acid

8. Rifampicin

9. Spectinomycin

10. Streptomycin

11. Tetracycline

3- منابع

                 *

 

آنتی بیوتیک ها:

Ampicillin

غلظت استوک: 4 mg/ ml ،باید از آب مقطر استریل استفاده شود و در دمای 4c نگه داری شود.

نحوه ترکیب:12/5 ml استوک را به1 l محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 50ug/ml برسد(1:80).

نحوه عملکرد: از بین برنده باکتری، در سنتز دیواره سلولی باکتری از شکل گیری پل های عبوری در پپتیدوگلیکان جلوگیری می کند.

Carbenicillin

این آنتی بیوتیک به طور مستقیم باآمپی سیلین قابل تعویض می باشد.

غلظت استوک: 4 mg/ ml .از50% اتانول و50% آب استفاده کنید و در دمای 20c- نگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 12/5 ml استوک را به 1l محیط کشت اضافه کنید تاغلظت نهایی به 50 ug/ ml برسد(1:80).

نحوه عملکرد: از بین برنده باکتری،در سنتز دیواره سلولی باکتری از شکل گیری پل های عبوری در پپتیدوگلیکان جلوگیری می کند.

Chloramphenicol

غلظت استوک: 10 mg/ml .در متانول آماده کنید و در دمای 4c نگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 2 ml استوک را به 1lمحیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 20ug/ml برسد( 1:500).

نحوه عملکرد: جلوگیری از رشد باکتری، با مهار آنزیم پپتیدیل ترنسفراز که ب زیرواحد 50s ریبوزوم چسبیده است.

D-Cycloserine

غلظت استوک: 10 mg/ ml ،در بافر 0/1 مولار سدیم فسفات آماده شود و در PH=8 .توجه شود چون محلول سیکلوسرین ناپایدار است حتما باید قبل از استفاده ساخته شود.

نحوه ترکیب: 20 ml استوک را به 1l محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 200ug/mlبرسد (1:50).

نحوه عملکرد: از بین برنده باکتری با ممانعت از ساخته شدنD_ alanine.

Gentamycin

غلظت استوک:  10 mg / ml ،با استفاده از آب مقطر استریل آماده شود و در دمای 4c نگه داری شود.

نحوه ترکیب: 1/5ml استوک را به 1l محیط کشت اضافه کنید تا غظت نهایی به 15 ug/ml برسد(1:667).

نحوه عملکرد: از بین برنده باکتری،با اتصال به زیرواحد L6 ریبوزوم در زیرواحد50s.

Kanamycin

غلظت استوک: 10 mg/ ml ، با استفاده از آب مقطر استریل آماده سازی و در 4c نگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 3 mL استوک رابه 1L محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 30 ug/ ml برسد(1:333).

نحوه عملکرد: از بین برنده باکتری، با جلوگیری از سنتز پروتئین و جابه جایی.

Kasugamycin

غلظت استوک: 10 mg/ ml ،با استفاده از آب مقطر استریل آماده کنید و د دمای 4c نگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 100 mL استوک را به 1L محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 1000ug/ml برسد(1:10).

نحوه ترکیب: ازبین برنده باکتری،با جلوگیری از سنتز پروتئین.

Nalidixic acid

غلظت استوک: 5 mg/ ml ،با آب مقطر استریل آماده کنید، PH= 11 با استفاده از NaOH ، در 4c نگه داری کنید.

نحوه ترکیب : 3 ml استوک را به 1L محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 15 ug/ ml برسد(1:667).

نحوه عملکرد: با هدف قرار دادن DNA جیراز از سنتز DNA جلوگیری می کند.

Riphampicin

غلظت استوک: 34 mg/ ml، با استفاده از آب مقطر استریل آماده کنید.چون محلول به نور حساس است باید در تاریکی و در دمای 4cنگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 4/4 ml استوک را به 1L محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 150ug/ ml برسد(1:227 ).

نحوه عملکرد: ممانعت از رشد باکتری با جلوگیری از ساخته شدن RNA.

Specinomycin

غلظت استوک: 10 ng/ ml ،با استفاده از آب مقطر استریل آماده کنید و در4c نگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 10 ml استوک را به 1 L محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 100 ug/ mlبرسد.

نحوه عملکرد: ممانعت از  رشد باکتری با جلوگیری از جابه جایی TRNA حامل پپتید.

Streptomycin

غلظت استوک: 50mg/ ml ، بااستفاده از آب مقطر استریل آماده و در دمای 4c نگه داری کنید.

نحوه ترکیب: 0/6 ml استوک را به 1L محیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 30 ug/ ml برسد( 1:667).

نحوه عملکرد: از بین برنده با کتری,با اتصال به زیر واحد12s مانع سنتز پروتئین می شود.

Tetracycline

غلطت استوک: 12 mg / ml، در اتانول 70%  و در دمای20c- آماده شود.

نحوه ترکیب: 1 ml استوک را به 1Lمحیط کشت اضافه کنید تا غلظت نهایی به 12 ug/ ml برسد(1:1000).

توجه شود که تتراسایکلین به نور حساس است ،پس باید محلول ها و پلیت ها در تاریکی نگه داری شوند.

عملکرد: ممانعت از رشد باکتری با جلوگیری از اتصا آمینواسیل TRNA به جایگاه A ریبوزوم ماع سنتز پروتئین می شود.

منابع:

پروتوکل های رایج در بیولوژی مولکولی(2002)….

Data assembled from Elisabeth A. Raleigh, Karen Elbing, and Roger Brent. Current Protocols in Molecular Biology (2002) 1.4.1-1.4.14.

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *