اسپکتروفوتومتر

دستگاه اسپکتروفوتومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که نورعبوریافته ازمحلول را اندازه گیری می نمایند تا غلظت ماده جاذب نور در محلول تعیین شود. میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت می باشد. با توجه به این امر، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می شود.

دستگاه اسپکتروفوتومتر چیست؟ 

 یکی از تجهیزات آزمایشگاهی که نورعبوریافته از محلول را اندازه گیری می نمایند تا غلظت ماده جاذب نور در محلول تعیین شود. میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت می باشد. با توجه به این امر، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می شود. همچنین غلظت هر ماده شیمیایی نیز در میزان جذب طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیس تاثیر دارد. بطوریکه با افزایش غلظت ماده، میزان جذب در طول موج مشخص افزایش و با کاهش غلظت، میزان جذب کاهش و مقدار نور عبوری افزایش می یابد که به نام قانون بیر شناخته می شود. در این روش با استفاده از تاثیر متقابل غلظت ماده و میزان جذب نور عبوری از آن ماده، به تعیین رابطه و معادله غلظت – جذب هر ماده شیمیایی می پردازند که کاربردهای زیادی در شیمی و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی دارد.

اسپکتروفتومتر یک ابزار تحلیلی است که برای اندازه گیری کمی انتقال یا بازتاب نور مرئی ، نور UV یا نور مادون قرمز استفاده می شود. اسپکتروفتومترها شدت را به عنوان تابعی از طول موج منبع نور اندازه گیری می کنند. دو کلاس اسپکتروفتومتر وجود دارد: پرتو تک و دوتایی. مشخصات تک پرتو شدت مطلق نور را اندازه گیری می کند و مشخصات دو پرتو اندازه شدت نور را در دو مسیر نور جداگانه – استاندارد مرجع و نمونه اندازه گیری می کند. مشخصات این دستگاه ها شامل دستگاه طیف سنجی میکروپلیت ، رنگ سنج ها و خواننده های میکروپلیت فلورسانس است. اسپکتروفتومترها بطور گسترده در رشته های مختلف مانند فیزیک ، زیست شناسی مولکولی ، شیمی و بیوشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای مربوط به مشخصات شامل اندازه گیری غلظت مواد مانند پروتئین ، DNA یا RNA ، رشد سلولهای باکتریایی و واکنشهای آنزیمی است. از ویژگی های مهم برای جستجوی طیف سنج می توان به دامنه گسترده پویا ، قابلیت حجم نمونه و نوع و طول عمر آن اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *