آشکار سازی مرگ آپوپتوزی با رنگ AnnexinV-PI

به طور کلی، اپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول ( Cell programmed death ) با ایجاد تغییراتی در غشا سلول همراه است. انتقال فسفولیپید فسفاتیدیل سرین از سطح سیتوپلاسمی غشا به سطح خارج سلولی آن به عنوان شاخص شروع مرگ اپوپتوزی در نظر گرفته می‎شود. نشان داده شده است که فسفاتیدیل سرین به طور اختصاصی توسط سیستم ماکروفاژی بدن شناسائی و فاگوسیتوز می‎شوند برخلاف مرگ نکروزی، مکانیسم های اپوپتوز به علت درگیر کردن اختصاصی سلول آسیب دیده، مانع بروز واکنش های التهابی (Inflammation) ناشی از آزاد شدن محتوای درون سلولی می‎شود. در این روش آشکار سازی مرگ آپوپتوزی رنگ آمیزی دوگانه سلول‎ها با استفاده از رنگ AnnexinV اساس جداسازی سلول‎های سالم از انواع اپوپتوزی و نکروزی را امکان پذیر می نماید.AnnexinV یک پروتئین متصل شونده به فسفولیپید‎هاست که تمایل بالائی جهت اتصال به فسفاتیدیل سرین دارد. این اتصال در حضور یون کلسیم کاتالیز می شود. PI نیز ترکیبی با پتانسیل قرارگیری در بین بازهای DNA می باشد Intercalating agent از AnnexinV-FLUOS به عنوان یک پروب فلورسانت جهت شناسائی فسفاتیدیل سرین در نیمه خارجی غشا سلول های اپوپتوزی و از PI جهت شناسائیDNA در سلول های نکروزی که یکپارچگی و تمامیت Integrity غشائی خود را از دست داده اند، استفاده می شود که در نهایت موجب جداسازی سلول های اپوپتوزی و نکروزی از یکدیگر می شود.

روش رنگ AnnexinV

در روش رنگ AnnexinV، سلول های با رنگ آمیزی(AnnexinV -/PI – )، (AnnexinV + / PI – )، ( AnnexinV + / PI + ) و (AnnexinV – /PI + ) به ترتیب به عنوان سلول های سالم، سلول های قرار گرفته در فاز اولیه اپوپتوز، سلول های قرار گرفته در فاز تاخیری اپوپتوز و سلول های نکروزی شناسائی می شوند.

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *